Marné exekuce

Zhruba do roku 2015 u nás bylo nastaveno právní prostředí tak, že umožňovalo snadnou „výrobu“ exekucí i z velmi malých dluhů. Český právní systém je tak až dosud přetížen desítkami tisíc exekucí vedených pro relativně nízké částky v řádu tisíců korun. Ty se navíc dlouhodobě nedaří vymáhat.

Částečným řešením tohoto problému mělo být zastavování tzv. marných exekucí, schválené v roce 2022. Zákon stanoví, že zastavit lze exekuce, které (současně) splňují tyto podmínky:

  • exekuce je vedena soudním exekutorem
  • exekucí není postižena nemovitá věc
  • za 6 let od vyznačení doložky provedení exekuce nedošlo k uspokojení vymáhané povinnosti ani ve výši, který by pokryla náklady exekuce

Pokud jsou zákonné podmínky pro zastavení marné exekuce splněny, exekutor by měl vyzvat oprávněného, aby se vyjádřil, zda se zastavením takové exekuce souhlasí. Jestliže oprávněný souhlasí nebo se nevyjádří, exekutor by měl exekuci zastavit. V opačném případě musí oprávněný složit zálohu ve výši 500 Kč a exekutor ve vymání pohledávky pokračuje.

Zákon sice ukládá lhůty pro vyjádření a platbu zálohy věřiteli, bohužel ale nestanovuje žádné lhůty pro exekutora. Někteří exekutoři se tak díky této právní kličce marnými exekucemi vůbec nezabývají. Buď oprávněné vůbec neoslovují se žádostí o vyjádření, zda chtějí v exekuci pokračovat, anebo je sice osloví, avšak nevyzvou je ke složení zálohy. Oprávněný pak nemusí reagovat a exekuce stále běží.

Zastavíme neoprávněnou exekuci

Pokud z exekučního spisu zjistíme, že na exekuci nebylo v posledních 6 letech nic vymoženo, a přesto nedošlo k návrhu na zastavení, podáváme návrhy k určení lhůty k provedení úkonu:

  • pokud exekutor nevyzval oprávněného k vyjádření, vyzveme ho k určení lhůty pro tento úkon
  • pokud oprávněný osloven byl, nesouhlasil se zastavením, avšak exekutor jej nevyzval ke složení zálohy, pošleme exekutorovi výzvu k určení lhůty pro výzvu ke složení zálohy
  • pokud oprávněný byl osloven a souhlasil se zastavením, nevyjádřil se nebo nezaplatil zálohu, avšak exekuce nebyla zastavena, podáme návrh na zastavení exekuce