Oddlužení

Oddlužení je proces, který umožňuje – při splnění určitých podmínek – aby dlužník splatil pouze část svých dluhů. Zbytek je mu po uplynutí zákonem stanovené lhůty odpuštěn.

Komu je oddlužení určeno?

Oddlužení je určeno fyzickým osobám, které se nacházejí v úpadku. To znamená, že:

 • dluží nejméně dvěma věřitelům a
 • meškají se splátkou min. 30 dní a
 • nejsou schopni plnit závazky nebo jejich závazky převyšují hodnotu jejich majetku

Podmínkou oddlužení zároveň je, že dlužník zvládne splácet minimálně 2 178 Kč měsíčně (resp. 3 267 Kč v případě společného oddlužení manželů). Jestliže se dluhy či exekuce týkají obou manželů, je vhodné využít společné oddlužení manželů. Jinak hrozí, že exekuce na jednoho z manželů budou pokračovat.

Podání návrhu

Aby se soud návrhem zabýval, je třeba podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Protože jde o odborný právní dokument, mohou jej připravovat jen advokáti, notáři, soudní exekutoři, insolvenční správci a neziskové organizace se státní akreditací. Seznam oprávněných neziskových organizací je na www.sako.justice.cz.

Co musí návrh obsahovat:

 • skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka
 • seznam majetku
 • doklady o příjmech za poslední rok
 • očekávané příjmy v příští, roce
 • návrh způsobu oddlužení
 • smlouvu o případném daru či příspěvcích na splácení dluhu

Kolik oddlužení stojí?

Je-li návrh zpracován neziskovou organizací, dlužník za něj nic neplatí. V ostatních případech (např. u advokáta) se hradí:

 • 4 840 Kč za návrh pro jednotlivce nebo
 • 7 260 Kč při společném oddlužení manželů.

Způsob oddlužení

Oddlužení zpravidla proběhne tak, že je prodán hodnotný dlužníkův majetek (tomu se říká zpeněžení majetkové podstaty) a dále jsou u příjmu prováděny srážky (takzvané plnění splátkovým kalendářem).

Zpeněžení majetkové podstaty:

 • pořídí se soupis majetku
 • je vyňat majetek, který nelze zpeněžit
 • zbylý majetek dlužníka je prodán, obvykle ve veřejné dražbě
 • přednost mají pohledávky na výživném a nároky insolvenčního správce

Prodána je i nemovitost ve vlastnictví dlužníka, která mu slouží k bydlení, ledaže by její hodnota nepřesáhla takzvanou obvyklou cenu. Ta je ale stanovena poměrně nízko, takže hodnotnější nemovitosti (velký byt na dobrém místě apod.) prodány budou.

Srážky z příjmu:

Zaměstnavatel (u důchodců Česká správa sociálního zabezpečení) strhává z příjmu srážky dle zákona. Výpočet srážky je poměrně složitý, doporučujeme proto kontaktovat naše dluhové poradce, kteří Vám poskytnou více informací.

Dlužník může požádat soud o snížení měsíčních srážek. Musí to ale řádně zdůvodnit a nesmí tím poškodit věřitele. Soud dlužníkovi může vyhovět, jeho povinností to ale není. Je třeba počítat s tím, že v oddlužení nebudou srážky nižší než při exekuci! V řadě případu budou dokonce vyšší. Pokud dlužník nedosáhne na minimální měsíční splátky, může vlastní příjmy doplnit příspěvky třetí osoby, např. od příbuzného.

Schválení oddlužení

Schválení oddlužení je rozhodnutí soudu, kterým dlužníkovi umožňuje vstoupit do oddlužení. Soud vstup schválí, jsou-li splněny zákonné podmínky. Oddlužení schváleno není, pokud dlužník:

 • není v úpadku
 • nedokáže splácet ani minimum
 • má nedbalý přístup k plnění povinností
 • sleduje nepoctivý záměr (nebo mu kvůli tomu bylo oddlužení zamítnuto v posledních 5 letech)
 • prošel oddlužením v posledních 10 letech

Průběh oddlužení

Během oddlužení je dlužník povinen:

 • vykonávat výdělečnou činnost, resp. snažit se zajistit si příjem odpovídající jeho možnostem
 • pravidelně předkládat přehled příjmů
 • nevytvářet nové dluhy
 • případné dodatečné příjmy použít k mimořádným splátkám

Nad dlužníkem vykonává dozor insolvenční správce. Pokud dlužník svoje povinnosti neplní, správce může navrhnout zrušení oddlužení. Pokud oddlužení probíhá řádně, je dlužník chráněn zejména před prováděním exekucí (exekuce je pozastavena).

Přerušení a prodloužení

Soud může oddlužení přerušit, a to až na jeden rok. Po tuto dobu zaměstnavatel neprovádí srážky ze mzdy. Přerušení lze schválit jen z důležitých důvodů na návrh dlužníka nebo insolvenčního správce. Přerušení nelze schválit opakovaně a doba přerušení se nezapočítává do doby splácení.

Insolvenční soud může na návrh dlužníka rozhodnout i o prodloužení doby pro oddlužení až o šest měsíců. Musejí však pro to existovat vážné důvody a prodloužit nelze opakovaně.

Splnění oddlužení

Splnění oddlužení je rozhodnutí soudu, kterým je oddlužení ukončeno a dlužník je osvobozen od zbylých neuhrazených dluhů. Ke splnění dochází:

 • jakmile dlužník uhradí dluhy v plné výši
 • za 3 roky, je-li splaceno aspoň 60 % dluhů
 • za 3 roky, je-li dlužník zranitelnou osobou
 • za 5 let, pokud soud uzná, že dlužník vynaloží ke splacení veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat

Kdo je zranitelnou osobou?

 • Starobním důchodcům a osobám uznaným invalidními ve 2. nebo 3. stupni budou nesplacené dluhy smazány už po 3 letech, i když uhradí méně než 60 %.
 • I oni však musí hradit minimální měsíční splátku 2 178 Kč/3 267 Kč.

Pozn.: Při tří- a pětileté variantě oddlužení musí dlužník splatit příslušenství (tj. úroky, poplatky a sankce) jen do výše původně vypůjčené částky.

Které pohledávky oddlužením nezanikají?

 • pohledávky zajištěných věřitelů (hypotéka)
 • pohledávky vzniklé úmyslným trestným činem
 • pohledávky vzniklé úmyslným porušením povinnosti

Ke stažení

Leták „oddlužení.pdf“

Oddlužení.pdf