Exekuce

Zahájení exekuce

Soud pověří na návrh věřitele (oprávněného) výkonem exekuce soudního exekutora. Podkladem exekuce je exekuční titul. Bývá to:

 • rozsudek nebo platební rozkaz
 • rozhodčí nález
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • směnečný platební rozkaz
 • výkaz nedoplatků sociálního a zdravotního pojištění

Odpor proti platebnímu rozkazu

Odpor lze podat do 15 dnů. Platební rozkaz se tím zruší a soud nařídí standardní jednání. Za podání se neplatí soudní poplatek, v případě neúspěchu hrozí ale vyšší soudní náklady.

Vyrozumění o exekuci

 • Exekutor zašle dlužníkovi vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu ke splnění vymáhané povinnosti.
 • Po doručení těchto dokumentů nesmí dlužník se svým majetkem nakládat nad rámec běžné činnosti a má 30 dnů na zaplacení dluhů. Pokud tak učiní, zaplatí navíc jen polovinu nákladů a odměny exekutora.

Pozor: Exekutor napřed postihuje majetek (viz dále) a až pak posílá vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu k dobrovolnému plnění! 

Obrana proti exekuci

Proti exekuci není přípustné odvolání. V některých případech ji však lze plně či částečně zastavit. Situaci však musí posoudit specialista a je třeba jednat bez odkladu.

Mezi důvody pro zastavení exekuce patří nemajetnost dlužníka, promlčení, neplatný rozhodčí nález či postižení věcí vyloučených z exekuce.

Odložení exekuce se připouští, jen pokud se povinný ocitl bez své viny a přechodně v mimořádně obtížné situaci a oprávněný nebude odkladem vážně poškozen.

Doručování

Máte-li adresu trvalého pobytu na úřadě, exekutor písemnosti nedoručuje, ale uloží u sebe. Stejně postupuje i pokud se písemnost vrátí. Na centrální úřední desce exekutor následně zveřejní výzvu, abyste si písemnost vyzvedli či požádali o její doslání na jinou adresu.

Vede-li exekutor spis v elektronické podobě, máte právo na jeho zpřístupnění odkazem na datové úložiště nebo na jeho zaslání na CD/DVD. První zaslání elektronického spisu je zdarma. CD se spisem si můžete také nechat zaslat k jinému exekutorovi nebo na adresu, kterou exekutorovi uvedete.

Průběh exekuce

Aby uspokojil pohledávky věřitele, exekutor může (v tomto pořadí):

 • zabavit peníze na účtech dlužníka,
 • nařídit srážky ze mzdy,
 • prodat majetek dlužníka.

Všechny tři způsoby vymáhání je možné kombinovat. S exekutorem lze domluvit zaplacení dlužné částky nebo splátky. To ho však neomezuje v dalším výkonu exekuce. 

Jak s exekutorem jednat?

Exekutor se nezabývá oprávněností pohledávky – tu již zkoumal soud. Úkolem exekutora je zmapovat a zajistit majetek dlužníka a zajistit pro věřitele vyplacení dluhu. Běžnou součástí taktiky exekutorů je psychický nátlak. Nepodléhejte mu. Nevíte-li si rady, obraťte se na odborníky z dluhových poraden, kteří Vám poskytnou pomoc (viz dále).

Zabavení peněz na účtech

 • dlužník o něm není předem informován,
 • z účtu lze jedenkrát vybrat 14.580 Kč

Exekutor nemusí zjišťovat původ peněz a smí obstavit i účet manžela/-ky.

Srážky z příjmu

Má-li dlužník pravidelný příjem, je exekutor oprávněn nařídit plátci takového příjmu, aby ho snížil o tzv. srážku. Ta je pak prostřednictvím exekutora postoupena věřiteli.

Výše exekuční srážky závisí především na výši příjmu a na počtu dlužníkem vyživovaných osob (započítává se i manžel/-ka). Srážky jsou vyšší, týká-li se exekuce přednostních pohledávek, tedy dluhů vzniklých na sociálním a zdravotním pojištění, na výživném, vůči státu nebo trestnou činností.

Co dělat při exekuci na příjem?

 • sdělte a doložte Vašemu zaměstnavateli počet vyživovaných osob,
 • výplatu mzdy a nepostižitelných dávek si vyjednejte v hotovosti nebo pomocí složenky
 • pokud máte pocit, že výše srážky není v pořádku, kontaktujte nás

Jaké příjmy může exekutor postihnout?

 • plat nebo mzdu
 • starobní důchod
 • rodičovský příspěvek
 • nemocenské dávky
 • důchod či stipendium
 • podporu v nezaměstnanosti
 • odstupné
 • odměnu z dohody o pracovní činnosti
 • odměnu z dohody o provedení práce

Co postihnout nelze:

 • daňový bonus
 • porodné, přídavek na dítě,
 • dávky v hmotné nouzi,
 • příspěvek na bydlení.

Exekuce movitého majetku

Exekutor o svojí návštěvě předem neinformuje a dlužník je povinen nechat exekutora vstoupit do svého obydlí. Není-li dlužník přítomen, může exekutor nechat vyměnit zámek a vstoupit do bytu.

Exekutor provede na místě soupis majetku a označí ho nálepkami, případně může majetek rovnou odvézt a uskladnit. Po 30 dnech je majetek nabídnut v dražbě. Je-li majetek dočasně ponechán na místě, dlužník s ním nesmí nakládat (např. převážet jinam).

Exekutor může zabavovat majetek i jinde než v místě trvalého bydliště dlužníka, má-li za to, že tam dlužník má majetek.

Jak se chovat při mobilární exekuci

Mobilární exekuce je nepříjemný zážitek, kdy do našeho soukromého prostoru vstupuje cizí osoba, která má ze zákona značná práva. Exekutor má však i určité povinnosti:

 • musí předložit služební odznak
 • musí předložit exekuční titul
 • musí poučit dlužníka o jeho právech
 • musí umožnit přivolat svědky či policii
 • musí umožnit dlužníkovi, aby si průběh exekuce nahrával (zařízení, na něž se nahrává nesmí exekutor zabavit)

Exekutor často zabaví i věc, která nepatří dlužníkovi. V takovém případě je o tom třeba exekutora ihned informovat a předložit doklady prokazující vlastnictví. Neuzná-li exekutor námitku, musí mu majitel věci zaslat do 30 dnů písemný návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Co smí exekutor zabavit?

 • auta, počítače, elektroniku,
 • domácí spotřebiče,
 • nábytek a starožitnosti, ad.

Co exekutor zabavit nesmí:

 • ledničku, sporák, pračku, stůl, židle, postel,
 • běžné oděvní součásti, dětské věci,
 • hotovost do 9.720 Kč,
 • zdravotní potřeby a pomůcky,
 • věci potřebné k plnění pracovní činnosti,
 • snubní prsteny, rodinné fotografie, dopisy,
 • domácí mazlíčky.

Jak se vyhnout mobiliární exekuci

Při splnění určitých podmínek je možné se mobiliární exekuci vyhnout.

Zranitelné osoby

Pokud u vás exekutor nezjistí hodnotnější movitý majetek (např. cenný obraz či sbírku, hodnotné starožitnosti…), nesmí provést soupis věcí, ani věci zabavit, odvést či prodat, jestliže:

 • jste starobním důchodcem s důchodem nižším než minimální mzda,
 • jste invalidním důchodcem ve 2. či 3. stupni,
 • Váš dluh vznikl před 18. rokem věku.

Dobrovolné splátky

Odebrání a prodeji movitého majetku lze zabránit také tzv. dobrovolnou splátkou nad rámec zákonných srážek:

 • u povinných bez příjmu je tato dobrovolná splátka stanovena na 1 500 Kč měsíčně,
 • u povinných s příjmem se výše dobrovolné splátky odvíjí od výše příjmu.

Exekutor nesmí od doručení žádosti Váš movitý majetek odebrat a prodat. Tuto ochranu je možno využít v každé exekuci pouze jednou.

Exekuce nemovitého majetku

Vlastní-li dlužník nemovitost, exekutor ji smí zablokovat na katastru a nařídit dražbu. Toto však neplatí, pokud jde o trvalé bydliště dlužníka a zároveň:

 • součet jistin všech dluhů nepřesahuje 100.000 Kč,
 • částka zabavená na účtech a srážky ze mzdy zjevně postačí v rozumném časovém horizontu k úhradě dluhu.

Při exekuci nemovitého majetku má exekutor ze zákona nárok na odměnu ve výši 15 % z objemu exekuce či vymožen částky, nejméně ale 2.000 Kč (bez DPH) a náhradu nákladů ve výši 3.500 Kč (bez DPH).

Nezákonné exekuce

Desítky tisíc exekucí mohou být vedeny nezákonně. Týká se to situací, kdy dlužník podepsal neplatnou rozhodčí doložku, exekuce se týká úvěru poskytnutého v rozporu s dobrými mravy, jde o dluh vzniklý v dětství a mnoho dalších situací. Více informací o tom, jak v takové situaci postupovat, najdete zde.

Letáky ke stažení

Leták "Exekuce"

Exekuce

Mobiliární exekuce

Exekuce movitého majetku

Mobiliární exekuce

Obrana před mobiliární exekucí